Dofinansowanie projektu

Z przyjemnością informujemy, że ZDROWY SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dofinansowanie na realizację projektu pn. „Nie ma granic pomiędzy Smykami” nr RPPM.03.01.00-22-0038/20, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Nie ma granic pomiędzy Smykami” jest stworzenie w okresie trwania projektu nowych miejsc i utrzymanie tych miejsc przez co najmniej 2 lata po zakończeniu projektu, podniesienie kwalifikacji kadry przedszkolnej do pracy z dziećmi z SPE i cukrzycą oraz prowadzenie zajęć dodatkowych zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.

Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez utworzenie w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Zdrowy Smyk II” nowych miejsc 45 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 5 dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 10 dla dzieci z cukrzycą typu I; Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej; Realizacja zajęć dodatkowych dla 3 grup przedszkolnych.

Okres realizacji projektu: 15.06.2021 – 30.04.2023 r.

Wartość projektu: 1 231 341,78 zł

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 1 046 640,51 zł.