Integracja

„Gdyby każdy miał to samo nikt nikomu nie byłby potrzebny” – ks. Jan Twardowski

Przedszkole integracyjne to miejsce, do którego uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czym wyróżnia się przedszkole integracyjne?

W naszym przedszkolu mamy 3 grupy wiekowe. W każdej z nich obok nauczyciela wychowawcy pracuje pomoc nauczyciela, często nauczyciel wspomagający, który czuwa nad rozwojem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każda grupa liczy maksymalnie 15. Smyków, wśród których znajdują się dzieci z orzeczeniami czy opiniami. Taka grupa to niepowtarzalna szansa rozwoju społeczno – emocjonalnego w środowisku sprzyjającym wspólnej zabawie, wspieraniu się nawzajem przy wykonywaniu zadań, dostrzeganiu swoich mocnych i słabych stron, akceptowaniu swojej odmienności i docenianiu wysiłku tworzenia małej wspólnoty. Świadomy i dobrowolny wybór Rodziców posyłających swoje dziecko do przedszkola integracyjnego pomaga odnaleźć w nich prawdziwych sprzymierzeńców na dobre i na trudniejsze chwile.

Czym wyróżnia się grupa integracyjna?

Wszystkie dzieci realizują ten sam program nauczania, przy czym tylko uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne realizują go w wersji podlegającej niezbędnym modyfikacjom. Smyki uczestniczą w życiu przedszkola na tych samych prawach: biorą udział w konkursach i wycieczkach. Po to jest integracja: zawsze razem, a nie osobno!

Jacy specjaliści wspierają rozwój dzieci niepełnosprawnych?

W grupie jest to pedagog specjalny, a na zajęcia indywidualne zapraszają do swoich gabinetów między innymi: logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, instruktor gimnastyki korekcyjnej, terapeuta ręki, terapeuta ruchu rozwijającego Sherborne, dogoterapeuta, terapeuta behawioralny, instruktor komunikacji alternatywnej PECS. 

Na podstawie wskazań z orzeczenia lub opinii wydanej przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną, po analizie dokumentacji, wywiadzie z Rodzicami oraz obserwacji dziecka, specjaliści opracowują odpowiednio: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) lub plan wczesnego wspomagania rozwoju. Dokumenty te, są realizowane za zgodą Rodziców i dostosowywane do potrzeb dzieci, których postępy monitoruje cały zespół specjalistów.

Czy warto zapisać zdrowe dziecko do przedszkola integracyjnego?

Przedszkole integracyjne charakteryzują małoliczne grupy, wyjątkowi nauczyciele, którzy nie boją się wyzwań, nietypowych problemów, ludzie cierpliwi i wrażliwi. W takim otoczeniu każde dziecko nauczy się zauważać odmienność, będzie spontanicznie reagować na potrzeby innych, chronić tych, którzy na to zasługują. Pozna siebie i zasady współpracy, będzie mogło rozwijać swoje pasje, wrażliwość i otwartość na otaczający świat.