Nasza kadra

Kasia- współzałożycielka Zdrowego Smyka, mediator w trakcie certyfikacji, terapeuta behawioralny, komunikacji alternatywnej PECS, trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, certyfikowany Apple Teacher, dietetyk specjalizujący się w wybiórczości pokarmowej u dzieci ze spectrum i jej ujęciu sensoryczno-motorycznym. Za cel główny pracy uważa potrzebę regularnego wzmacniania poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa dzieci oraz ich stałe motywowanie do podejmowania działań na różnych poziomach funkcjonowania.

Magda- współzałożycielka Zdrowego Smyka, pedagog przedszkolny i specjalny posiadający szczególne uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną, terapeuta ręki oraz integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej PECS, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej, psychoedukacji, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, behawiorysta pracujący w nurcie SAZ. Jest specjalistą diagnozy psychologicznej oraz terapii nieprawidłowości rozwojowych, diagnostą przeprowadzającym badania z użyciem narzędzi diagnostycznych PEPR-3, VB-Mapp, ADOS-2, Conners-3, baterii diagnoz przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wielu innych. W pracy przywiązuje dużą wagę do ścisłej współpracy z rodzicami oraz holistycznego podejścia do najmłodszych.

Agnieszka- zastępca dyrektora, nauczyciel wspomagający. Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej na kierunku praca socjalna oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i z niepełnosprawną intelektualną oraz kurs Mądre i skuteczne wsparcie- warsztat pracy nauczyciela cienia. Uczestniczyła w szkoleniu Kid’s Effect 15 kroków- Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Sprawnie przychodzi jej analizowanie potrzeb dzieci, jest odpowiedzialna i otwarta na nowe doświadczenia. Szybko adaptuje się do nowych sytuacji i zwraca uwagę na szczegóły. Posiada umiejętności analitycznego myślenia, trafnie interpretuje zachowania i potrzeby dzieci. Bycie nauczycielem w przedszkolu to dla niej nie tylko praca, ale też pasja. Zawsze daje z siebie 100%. Sumiennie i dokładnie wypełnia swoje obowiązki, nie cofa się przed żadnym wyzwaniem!

Malwina- logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener TUS, instruktor gimnastyki korekcyjnej. Ukończyła wiele kursów i szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności z zakresu wpierania dzieci w osiąganiu sukcesów rozwojowych.

Aleksandra- wychowawca grupy Starszaków. Brała udział w szkoleniach z m.in. Kreatywnej Pedagogiki, Senso-plastyki, Zajęć matematycznych w przedszkolu. W przyszłości chce rozwijać się w kierunku terapii sensorycznych. W pracy z dziećmi stawia na sumienność, kreatywność, swobodę twórczą, rozwój integralny dziecka i samodzielności mimo trudności. Jest osobą empatyczną, kreatywną, cierpliwą i gotową na nowe wyzwania. Posiada zdolność do zauważania mocnych stron dzieci i umiejętnego ich rozwijania. Praca wychowawcy daje jej poczucie spełnienia i radość.

Sylwia- asystentka nauczyciela grupy Starszaków. Z wykształcenia ekonomistka, z zamiłowania opiekunka dziecięca. Ukończyła szkolenie na asystenta nauczyciela pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a po odbyciu praktyki podjęła pracę na tym stanowisku. Ponadto zdobyła wiedzę z zakresu bajkoterapii i treningu uważności mindfulness, co umożliwiło jej tworzenie inspirującego i rozwijającego środowiska dla dzieci. Wyróżnia się nie tylko swoimi kompetencjami zawodowymi, ale również pozytywnym podejściem do życia. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii, co przekłada się na jej zaangażowanie w edukację i opiekę nad dziećmi.

Anna- absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku logopedia ze specjalnością nauczycielską oraz magisterium z neurologopedii. Ukończyła również studia magisterskie z pedagogiki specjalnej ze specjalnością pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz szkołę policealną z terapii zajęciowej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, logopedii miofunkcjonalnej oraz terapii wad wymowy. Ukończyła szkolenie Instruktora TUS. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szanuje indywidualność każdego dziecka i dobiera do niej odpowiednie metody pracy. Dialog oraz współpraca z rodzicami i innymi specjalistami są bardzo ważnym elementem jej warsztatu pracy. Uważa, że dzieci są najlepszymi nauczycielami dorosłych i można się od nich wiele nauczyć.

Marzena- psycholog przedszkolny, absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z integracją sensoryczną. Terapeutka behawioralna, specjalizująca się w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu. Doświadczony diagnosta psychotraumatolog, socjoterapeuta pracujący z dziećmi w nurcie psychoanalitycznym, terapeuta ręki. Stanowi doskonałe wsparcie zarówno dla swoich podopiecznych jak i rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Małgorzata- doświadczony wieloletni nauczyciel szkolny i wczesnoszkolny, magister pedagogiki specjalnej, surdotyflopedagog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Ceniony pedagog pracujący w szkole specjalnej, wspierający naszą placówkę swoją wiedzą i umiejętnościami. W Zdrowym Smyku Pani Gosia prowadzi terapie indywidualne w ujęciu holistycznym, dzięki czemu przedszkolaki zyskują wsparcie wielopoziomowe i dostosowane w sposób perfekcyjny do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Służy także pomocą rodzicom, którzy chętnie korzystają z jej rad i sugestii. Swoim optymizmem i radością zaraża zarówno podopiecznych jak i współpracowników.